В мире музыки

Музычна-тэатральнае прадстаўленне “Каляда прыйшла – свята прынясла!”

Праграмныя задачы: далучаць дзяцей да беларускай народнай культуры праз удзел у народным свяце, развіваць усведамленне сваёй прыналежнасці да нацыянальнай культуры і спадчыны, фарміраваць асновы эстэтычнай культуры сродкамі музычнага мастацтва, развіваць уменні ўспрымаць музыку ў адзінстве з рухам, эмацыянальна адгукацца на музыку, рухацца ў адпаведнасці з яе характарам, выражаць сябе ў гульнях; развіваць камунікатыўныя навыкі, творчыя здольнасці; выхоўваць павагу і цікавасць да гістарычнага мінулага сваёй краіны.

Матэрыял і абсталяванне: зерне ў кубачку, хустка, мяшочак з рэчамі для «ва- ражбы», прадметы беларускага сялянскага побыту, розныя «стравы», дзіцячыя музычныя інструменты (дудка, бубны), беларускія нацыянальныя касцюмы для хлопчыкаў і дзяўчынак, пачастункі для дзяцей і калядоўшчыкаў, аўдыязапісы: верша «Цудоўныя святы» В. Жуковіча, беларускай народнай, цыганскай музыкі, беларускіх народных мелодый «Полька-Янка» і «Бульба», песні «Добры вячор» (сл. і муз. народныя), мінусавой фанаграмы песні «Бывайце здаровы» (сл. А. Русака, муз. I. Любана), мелодыі гучання дудкі; музычны цэнтр, стол, лаўкі.

Дзеючыя асобы: Гаспадыня, Цыган- ка, Калядоўшчык, Павадыр — дарос- лыя, калядоўшчыкі, цыганкі, Каза, Мядзведзь — дзеці.

Папярэдняя работа: гутарка пра святкаванне Каляд, развучванне гульняў, карагодаў, танцаў, вершаў.

Ход забавы

Музычная зала аформлена ў выглядзе сялянскай хаты: стаяць засланы абрусам стол з рознымі«стравамі», лаўкі, ляжаць ручнікі, посцілкі, палавік.

Ціха гучыць беларуская народная музыка. Гаспадыня накрывае на стол, у гэты час гучыць верш «Цудоўныя святы»:

Вялікую радасць на вуліцы, ў хаты прынеслі Каляды, зімовыя святы,

прынеслі забавы, і жарты, і песні, загадкі, і гульні, і танцы прынеслі.

Не спі, пані скрыпка, і, бубен, прачніся, — цудоўныя святы у нас пачаліся.

У хату пад гучанне песні «Добры вячор» уваходзяць калядоўшчыкі, Павадыр, Каза, Мядзведзь, цыганкі (становяцца каля елкі дзвюмя дугамі).

1-ы   калядоўшчык. А ці дома Гаспадыня?

Гаспадыня. Дома, дома, стол накрываю, вас чакаю.

2-і     калядоўшчык.

Добры вечар, шчодры вечар,

Добрым людзям на ўвесь вечар!

3-і     калядоўшчык. Бачым, агні гараць, сталы стаяць. Сталы засланыя, на іх цукеркі, сала ды каўбасы смачныя.

Гаспадыня. Так, стравы мае сытныя, вельмі апетытныя. (Паказвае на «стравы».)

4-ы   калядоўшчык. Дазвольце нам пашчадраваць Ды вершы расказаць.

Гаспадыня. Дазваляю.

5-ы   калядоўшчык. Добры вечар, шчодры вечар! Ходзім, ходзім грамадой,

Усіх віншуем з Калядой.

Калядоўшчык (дарослы). На Каляды да вас прыйшлі. Мех вялікі прынеслі,

Каб Гаспадынька нас пачаставала ды што-небудзь у яго паклала.

Павадыр. Дазвольце абсыпаць вашу хату зярном, каб быў у ёй дастатак. (Абсыпае «хату» зярном.)

Гаспадыня. Дзякуй! I вас з Калядой ды з вясёлай зімачкай яснай, з долечкай шчаснай!

Павадыр. Мы не адны прыйшлі, з сабой козачку прывялі. 3 казой ідзём, радасць нясём! (Пад беларускую народную музыку ў цэнтр залы выходзіць Каза і прытанцоўвае).

Каза. Я — Каза калядная, прыгожая ды ладная! Я і гора, і бяду вакол рога абвяду! Буду з вамі я Каляды сустракаць, песні пець, у гульні гуляць!

Гаспадыня. Го-го-го, Каза, го-го-го, шэрая!

Ну-ка, Козка, павярніся,

Людзям добрым пакажыся! (Каза скача вакол сябе.)

Пакажы, Козачка, пакажы, мілая, як бабулькі скачуць? (Каза паказвае.)

Пакажы, Козачка, пакажы, мілая, як дзядулі скачуць? (Каза паказвае.)

Пакажы, Козачка, пакажы, мілая, як дзеўкі скачуць? (Каза паказвае.)

Пакажы, Козачка, пакажы, мілая, як хлопчыкі скачуць? (Каза паказвае.)

Каза. Ой, стамілася я, замарылася. (Падае на падлогу.)

Гаспадыня. Ой, а чаго ваша Козачка звалілася? (Дакранаецца да Казы, тая брыкаецца.)

Калядоўшчык (дарослы). Каб наша Козачка ўстала, трэба даць ёй сена ды кусок сала.

Гаспадыня. Вось табе сена, вось табе сала. (Перадае Казе «прысмакі», Каза падымаецца.) Будзем Каляды святкаваць, будзем з Козачкай гуляць!

Музычна-рытмічная гульня «Го-го-го, каза» Дзеці ідуць у карагодзе.

Дзеці. Го-го-го, Каза, го-го, шэрая! Дзе ж ты была, дзе ж ты была?

Каза. На масточку.

Дзеці. Го-го-го, Каза, го-го, шэрая! Што ты там рабіла, што ты там рабіла?

Каза. Рожкі вастрыла.

Дзеці. Го-го-го, Каза, го-го, шэрая! Нашто ты іх вастрыла, нашто ты іх вастрыла?

Каза. Каб вас бадаць! Ме-е-е. (Даганяе дзяцей, тыя сядаюць на стулачкі. Трое дзяцей – цыганачкі, бягуць за елку, бяруць бубны)

Гучыць цыганская музыка, выходзяць цыганачкі.

Павадыр. Прыйшлі да вас цыганкі пашчадраваць ды танец станцаваць.

Цыганскі танец з бубнамі

Гаспадыня. Добра, цыганачкі, патанцавалі, дзякуй! А давайце з бубнам пагуляем! (Запрашае дзяцей сярэдняй групы)

Музычна-рытмічная гульня «Бубен»

Дзеці становяцца ў круг, перадаюць бубен адзін аднаму і спяваюць:

Ты бяжы, вясёлы бубен, хутка, хутка па руках, у каго вясёлы бубен,

Той няхай станцуе нам. Гучыць беларуская народная музыка. Дзіця з бубнам ідзе па крузе, выконваючы танцавальныя рухі, а астатнія пляскаюць у далоні.

Павадыр. А паглядзіце, які Мядзведзюхна з намі прышоў. Шмат ведае ён пацех, будуць жарты, будзе смех!

Гаспадыня. Мядзведзік, пахадзі. Мядзведзік, паскачы.

Павадыр «грае» на дудцы (гучыць адпаведная мелодыя), Мядзведзь танцуе.

Гаспадыня. Добра, Мядзведзік, скакаў! Вось табе мёд. (Перадае Мядзведзю «мёд».)

Павадыр. Будзем Каляды святкаваць, з маёй дудкай-весялухай танцаваць!(Запрашае дзяцей ст. і спец.)

Музычна-рытмічная гульня «Дудка-весялуха»

Дзеці становяцца ў круг, перадаюць дудку адзін аднаму і спяваюць пад мелодыю «Полька-Янка»: гэта дудка не прастая — весялуха яшчэ тая.

Каму ў рукі пападзе, той у круг скакаць ідзе.

Дзіця з дудкай выходзіць у цэнтр круга і выконвае танцавальныя рухі, астатнія дзеці пляскаюць у далоні.

Гаспадыня. А ў мяне ёсць чароўная хустка. Давайце мы з ёй пагуляем! (запрашае дзяцей сярэдняй групы)

Музыка, грай! Жару паддавай! Зробім круг вялікі, хай паскачуць чаравікі!

Музычна-рытмічная гульня «Хустачка»

Пад беларускую народную музыку дзеці танцуюць. Калі гучанне музыкі спыняецца, дзеці прысядаюць і заплюшчваюць вочы. Гаспадыня накрывае адного з дзяцей хусткай, а астатнім трэба адгадаць, хто схаваны пад ёй.

Гаспадыня. Сёння вясёлае свята Каляды. I гасцей у мяне багата! Ой, тупну нагой ды прытупну другой. Музыка, гучы мацней, будзе танчыць весялей!

Танец «Беларуская танцавальная» (ст., спец.)

Калядоўшчык (дарослы). Добра павесяліліся! (Звяртаецца да Гаспадыні.) Дзякуй, даражэнькая!  Ой, калядачкі, бліны, ладачкі, запрашаю ў карагод (падыходзяць дзеці сярэдняй групы).

Карагод «Калядачкі» (сл. і муз. Я. Жабко)

1Едуць, едуць да вас Калядачкi! Будзе весела ўсiм, ладкi-ладачкi.
Будзе весела ўсiм, ладкi-ладачкi.

Прыпеў.У-ух! Ух! Ух! Ладкi-ладачкi.

2Каўбасой, пiрагом, пачастуйце нас! А то рожкамi каза забадае вас!
А то рожкамi каза забадае вас!

Прыпеў.У-ух! Ух! Ух! Забадае вас!

3Пагасцiлi у вас Калядачкi. Стала весела ўсiм, ладкi-ладачкi.
Стала весела ўсiм, ладкi-ладачкi.

Прыпеў. У-ух! Ух! Ух! Ладкi-ладачкi.

4За напоўнены мех дзякуй сто разоў. З калядою ўсе хутчэй
Едзем мы дамоў. З калядою ўсе хутчэй едзем мы дамоў.

Прыпеў. У-ух! Ух! Ух! Едзем мы дамоў.

Павадыр: Надышоў час у дарогу збірацца. Пойдзем мы далей калядаваць,

Добрых людзей са святам вітаць.

Калядоўшчык (дарослы).  Шчасця гэтаму дому, а мы пойдзем к другому!

Гаспадыня. Хай шчасце і вас не мінае! Дабра, цеплыні вам жадаю! Гаспадыня раздае дзецям пачастункі.

Дзеці развітваюцца з Гаспадыняй і калядоўшчыкамі пад мелодыю песні «Бывайце здаровы».

«Хороводные игры по приобщению дошкольников к белорусской культуре»

         С детства человек должен гордиться своей национальной принадлежностью, любить свою Родину, знать родной язык, интересоваться культурой, историей своего народа. Важнейшей составной частью национальной культуры является культура воспитания детей, которая развивается в системе выработанных норм и правил. Специфика народных знаний заключается именно в том, что ими может успешно овладеть каждый ребёнок дошкольного возраста. Путь этот начинается от простого, вхождения в мир народных представлений и обычаев, народного искусства, хороводных народных игр. В играх дети крепнут физически, духовно, учатся понимать окружающий мир, действовать в коллективе. Игра создаёт благоприятные возможности для удовлетворения и развития потребности ребёнка в самоутверждении, для формирования такого важного образования личности, как самооценка. Хороводная народная игра - это жизненно важная потребность для ребёнка, познающего мир. Каждый народ имеет свои самобытные хороводные игры, которые отражают характер народа. Игры белорусского народа очень тесно связаны с бытом, трудовой деятельностью людей, природой, которая их окружает. Отличительной особенностью хороводных народных игр является их образность, которая пробуждает фантазию детей. Игры-хороводы сочетаются с мелодией, словами, движениями, что содействует воспитанию интереса к белорусскому народному творчеству, к родному языку.

         Белорусские хороводные народные игры могут использоваться во время праздников, развлечений, на музыкальных занятиях, а также в самостоятельной музыкальной деятельности детей. Выбор игры зависит от педагогической задачи, поставленной музыкальным руководителем. При объяснении игры педагог рассказывает её содержание, объясняет смысл многих слов, которые встречаются впервые (это не только обогатит словарный запас воспитанников, но и будет содействовать их общему развитию); показывает, как необходимо исполнять те или иные действия. Потом при помощи вопросов предлагает детям повторить правила игры, чтобы убедиться, что они правильно поняли её содержание, помочь детям понять характерные черты каждого героя, те обстоятельства, в которых они действуют. Определить ведущих игр можно разными способами, но основными являются следующие:

- “брацца за палку” – участники игры берутся за палку рука к руке вверх. Тот, кто накроет конец палки – ведущий;

- “канацца” – игроки становятся в шеренгу около линии, ставят палку на ступню, резким взмахом ноги бросают её как можно дальше. Тот участник, чья палка упала ближе всех – ведущий;

- “лічыцца” – один игрок читает считалку, при каждом слове показывает по очереди на участников игры. На кого попадёт последнее слово – тот ведущий;

- “ дамаўляцца” – ведущего выбирают из числа наиболее опытных по договорённости.

       Музыкальный руководитель в игре должен видеть действие каждого ребёнка. Бодрым тоном, действенным участием он поддерживает у детей радостное настроение, поощряет проявления решительности, смелости, находчивости, инициативы, сдерживает чрезмерно активных детей, подбадривает тех, кто отстаёт, предупреждает возможные случаи некорректных отношений к менее ловким детям. При проведении игр целесообразно использовать музыку. При наличии музыкальных инструментов можно использовать под игру определённую мелодию, что создаст эмоциональное настроение. Одна из основных целей этой работы – подготовить детей к восприятию белорусских традиционно – обрядовых праздников. Эта подготовка будет происходить при помощи хороводных белорусских игр, истоки которых лежат в обрядовой поэзии.

      Предлагаем вашему вниманию перечень сезонных внеобрядовых народных игр.

           Восеньскія гульні і карагоды: “Млын” (гульня), “Пячэнне хлеба” (гульня – карагод); “Яблынька” (гульня – карагод), “Гусі” (гульня) “Лянок” (гульня карагод).

           Зімовыя гульні: “Каляда” (гульня), “Каза” (гульня), “Казёл” (гульня), “Мядзведзь (гульня), “У мядзведзя на бару” (гульня), “Журавель” (гульня), “Апанас” (гульня), “Халімон” (гульня), “Чорны баран” (гульня).

           Веснавыя гульні і карагоды: “Селезня вадзіць” (гульня – карагод), “Явар” (гульня – карагод), “На росу” (гульня – карагод), “Жыта” (гульня – карагод), “Хустачка” (гульня – карагод), “Залатыя варата” (гульня – карагод).

           Летнія гульні: “Купалінка” (гульня), “Вогнішча” (гульня), “у коней” (гульня), “Гарэлыш” (гульня), “Бабёр” (гульня), “Ямачкі” (гульня).

  

Консультация для родителей: «Влияние музыки на физическое развитие детей»

Музыка успокаивает, музыка лечит, музыка поднимает настроение...

Обучая детей музыке, мы укрепляем их здоровье.

Музыка и здоровье – эти понятия близки друг другу.

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Особенно эффективно оздоровительную работу проводить с использованием такого могучего средства в решении воспитательных, образовательных и коррекционных задач, как музыка. Тем более что именно музыка из всех видов искусства является самым сильным средством воздействия на человека.

Влияние музыки на физическое развитие детей активно изучается учеными. 

Музыкой можно изменить развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост других. Но, главное, музыкой можно влиять на эмоциональное самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление.

Когда родители поют и разговаривают с еще не родившимся ребенком, считается, что он также общается с ними и с внешним миром.

Музыка положительно влияет на ребёнка и до рождения, и в последующий период. Музыка успокаивает ребёнка. Помогает физическому и умственному развитию. Поэтому важно, чтобы матери пели своим детям, особенно мелодичные песни.

Музыка помогает создать полноценные условия для сохранения здоровья детей, развивает интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти технологии в ежедневный образовательный процесс, закрепить навыки и умения детей с целью улучшения физического здоровья, голосовых и музыкальных данных, а также здоровья психики ребенка и комфортного состояния в образовательном процессе.

Таким образом, музыка – это одно из средств физического развития детей.

            Прочтите детям

Музыкальная сказка «Два брата»   Автор: Политова Вера Станиславовна

В давние-давние времена в сказочной стране под названием Звукляндия правил король Дин-Дон Седьмой. Больше всего на свете он любил спать да скучать.

Бывало сядет он на свой трон и скучает.
От скуки ногами болтает,
От скуки прикажет печенье подать,
А солдатам – песню запевать.
Солдаты были у него необычные –
Все, как один, певцы отличные.
И за это, кстати сказать,
Стал Дин-Дон их Звуками звать.

Споют Звуки королю одну песню, другую,
Король захрапит, и Звуки тоже на боковую.
Спят себе до утра.
Утром встанут, крикнут: «Ура!»
Король проснется,
С боку на бок повернется,
И все заново начнется:

Скука, печенье, солдатское пение.
От этой жизни Звуки до того обленились,
Что петь как следует совсем разучились.
Король был ужасно огорчен.
Даже скучать перестал он.
Заставляет их петь и так и сяк,
А они не хотят никак.

И вот однажды прибыли в Звукляндию из далекой страны Музыкляндии  два брата. Один был веселый плясун - хохотун, другой грустный, задумчивый. Веселого звали Мажор, а грустного – Минор. Мажор и Минор о беде короля узнали и решили помочь ему.

Во дворец явились,
Королю, как положено, поклонились.
– Здравствуй, Дин-Дон, – говорят.
– Хотим послушать твоих солдат.
– А ну, – скомандовал Звукам король,
– Запевать все изволь!
Раз, два! Раз, два!
Запели Звуки, кто в лес, кто по дрова.
Не выдержали этой музыки братья,
Закричали на два голоса: «Хватит!»

– Давай, – говорят, –
Дин-Дон, мы тебе поможем,
Из Звуков твоих песню ладную сложим.

Выстроил Мажор Звуки в ряд –
Получился звукоряд.
– Запевай! – скомандовал Мажор. Звуки запели.

Все мы дружно встали в ряд,
Получился звукоряд.
Не простой – мажорный,
Радостный, задорный.

Закончили Звуки петь – шагнул вперед Минор. Увидев его, Звуки сразу почему-то загрустили.

– Запевай! – скомандовал Минор. Звуки запели.

Мы минорный звукоряд,
Грустных Звуков длинный ряд.
Песню грустную поем
И сейчас мы заревем.

С тех пор наступил порядок в Звукляндии.
Король Дин - Дон скучать перестал,

Захочет  грустить он – Минор к нему явится,
Захочет веселья – Мажор прибежал…
Стали Звуки  ладно жить.
Веселиться, петь, дружить!

Задайте ребёнку вопросы:

• Почему Звуки разучились петь?
• Кто помог королю навести порядок в Звукляндии?
• Что в жизни может быть мажорным или минорным? (Настроение, день, погода, цвет.)

 Нарисуйте двух братьев из сказки.

«Музыкальные игры с ребёнком дома»

         Игра - основной способ обучения и воспитания дошкольников. Это не преувеличение. Игра  - планета, на которой обитает ребёнок, особенно ребёнок дошкольного возраста. Это воздух, которым он дышит,  способ познания мира, так же  обучения и воспитания дошкольника  в спорте, живописи, музыке и т.д. Практически любые задачи, возникающие в процессе музыкального воспитания дошкольников, в том числе в семье, можно и нужно решать с помощью игры. Привить любовь к хорошей музыке, как серьёзной, так и лёгкой, развить музыкальный вкус, так как музыка может оказывать на ребёнка как положительное, так и отрицательное воздействие. Научить игре на том или ином музыкальном инструменте, развить творческие способности, научить двигаться под музыку, развить эмоциональную культуру и восприятие  могут не только педагоги, но и папы и мамы,  которые не играют ни на каком музыкальном инструменте и даже не знают нот. Впрочем, и тому и другому не поздно научиться в любом возрасте.   

         Игра «Какой инструмент звучал?»     

Перед ребёнком два инструмента. Предположим, бубен и барабан. Попросите малыша отвернуться и постучите по одному из инструментов. Если малыш угадает, по какому инструменту вы стучали, то получает ваше одобрение и аплодисменты. Постепенно количество детских музыкальных инструментов, можно увеличить. Игра  учит узнавать различные тембры. Время от времени меняйтесь ролями: ребёнок спрашивает - вы отвечаете.

         Игра «Танцуй так же, как я»     

Под танцевальную музыку вы делаете самые простые движения и просите ребенка  их повторить. Маленькие дети вообще любят подражать. Игровой момент усиливается, если вы заранее объявляете, кто танцует. Например, Баба-Яга, Золушка, или другой сказочный персонаж или зверь. Ребёнок становится старше, и круг «танцующих» персонажей всё более расширяется. Особенно азартный характер приобретает игра, если в ней участвует двое или более детей. Тогда вы или дети оценивайте, кто станцевал лучше, и кто становится «заказчиком». Игра помогает развитию координации движений под музыку, развивает фантазию, воображение. 

         Игра «Кто первый запоёт»     

Это игра для двух и более участников. Вы играете или напеваете мелодию известной песни. Кто из детей или взрослых, принимающих участие в игре, первый узнает песню и запоет ее?     

         Игра «Простучи ритм»     

Вы стучите на бубне или хлопаете в ладоши ритм известной песни. Попросите ребёнка угадать песню. Теперь меняетесь ролями. Ребёнок стучит, а вы угадываете.   

        Игра «Послание африканскому племени»     

Вы стучите на барабане определённый ритм-послание соседнему африканскому племени. Сообщаете ребёнку содержание послания. А лучше, если он придумает послание сам. Например, «на улице хорошая погода», «у меня скоро день рождения» и т.д. Ребенок должен точно повторить ритм. В этой игре также возможна смена ролей: ребёнок стучит послание -вы повторяете. Такого рода игры развивают не только ритмические способности, но и фантазию ребёнка.  

         Игра «Придумай танцевальные  движения»     

Кто больше придумает движений под различные танцы: цыганочку, польку, русский перепляс, быстрый современный танец и т.д.  

Танцевальная игра «Воробышек»     

Если у вас семейный праздник, пришли в гости дети, то в эту игру они сыграют с особым удовольствием. Встают  в  круг,  в центре  «воробышек». Участники двигаются по кругу и напевают на произвольный  мотив:

Покажи, покажи, воробышек, как девицы ходят. (Воробышек показывает, и все повторяют его движения) 

Покажи, покажи, воробышек,  Как молодцы ходят. (Воробышек снова показывает)

В течение игры водящему могут предложить изобразить походку не только зверей, героев мультфильмов и т.д., но и папы, мамы, бабушки, других близких и знакомых.

         Музыкальные игры, связанные с движением, не только приносят детям и взрослым радость и хорошее настроение, но и улучшают координацию, развивают фантазию, воображение.

         Игра «Учим слова песни»     

В этом непростом деле тоже смогут помочь игры с куклами. Предположим, вы учите с пятилетней Олей слова песни про Чебурашку и чувствуете, что дочке скучно. Она не может сосредоточиться, рассеяно смотрит по сторонам.

-Давай, Оленька, сыграем!- предлагаете вы.

Ты будешь учительница, а куклы - ученики. Разучи с куклами слова песни. Глаза девочки загорелись. Игра - это совсем другое дело. Оля рассаживает кукол на диване и повторяет для них слова вслед за вами. Потом проверяет, как куклы слова выучили, произнося слова их голосами. Сначала голосом куклы-мышки. Потом самого Чебурашки, потом Барби или Робота. Песня выучивается легко и быстро. Игра с куклами может помочь и при обучении игре на том или ином музыкальном инструменте.

  Памятка для родителей

«Внешний вид ребенка на занятиях по образовательной области «Музыкальное искусство»

«Через красивое к человечному - такова закономерность воспитания»

В. А. Сухомлинский

         С раннего возраста мы приучаем детей видеть красоту окружающего мира. Уже в детском саду у дошкольников начинается развитие эстетических чувств и формирование художественных ценностей. Одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания является музыка. Она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства ребенка, формирует его вкус. В связи с этим особую важность приобретают музыкальные занятия. Ведь музыкальные впечатления, полученные в детстве, остаются в памяти надолго, порою на всю жизнь. Музыкальные занятия проходят в музыкальном зале детского сада два раза в неделю в каждой группе. От того, в каком виде ребенок присутствует на занятии, зависит его комфорт и эмоциональное состояние. Поэтому одевать и обувать следует соответствующим образом. Неудобная одежда и обувь мешает детям двигаться свободно. Часто в результате этого ребенок не может выполнить то или иное танцевальное движение, начинает расстраиваться и стесняться. Из-за неподходящей обуви дети могут получить травму ноги. Обувь должна быть по размеру. Обычно это чешки или балетки. Совсем недопустимо, чтобы ребенок был в комнатных тапках, сандалиях, пляжной обуви или в шлепках! Одежда должна быть довольно легкой и свободной, чтобы не стеснять движений. Слишком теплая одежда не подойдет, так как дети много двигаются, и им становится жарко. Не следует забывать и об опрятном внешнем виде ваших чад.

Уважаемые родители!

Чтобы эстетическое развитие детей было успешным,

одевайте их по сезону, подберите удобную обувь и одежду, и тогда на празднике ваши ребята порадуют вас своими выступлениями!

   Консультация для родителей «Музыкальные пальчиковые игры»

Игра относится к основным видам деятельности дошкольников. Поэтому в детском саду игры являются частью всех режимных моментов, включающих и обучение, в которых усвоение какого-либо материала происходит незаметно для детей в практической деятельности. Игра определяет дальнейшее развитие ребёнка.

 Актуальность использования пальчиковых игр в музыкальном воспитании дошкольников вызвана тем, что они играют очень важную роль в общем развитии ребёнка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем в письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. Пальчиковые игры учат детей читать стихи выразительно и эмоционально. Дети развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.

 Пальчиковые игры подходят для детей от года и старше. В ясельной группе простые пальчиковые игры с текстом направлены на развитие координации движений пальцев и кисти руки, учат соотносить движения с содержанием потешек, стихов.

К старшему возрасту пальчиковые игры помогают развить чувство ритма, формируют понятия звуковысотного слуха и голоса, развивают память, интонационную выразительность и артикуляционный аппарат.

Музыкальное сопровождение пальчиковых игр развивает музыкальные способности ребёнка: слух, вокальные данные, музыкальную память, позволяет познакомить детей с элементарной теорией музыки и создаёт ребёнку благоприятную атмосферу для занятия.

Пальчиковые игры с музыкальным сопровождением и без него могут проводиться на праздниках, на прогулках, во время проведения физминуток и дома.

Давно замечено, что дети, которые занимаются музыкой, обычно обгоняют в интеллектуальном развитии своих сверстников. И это происходит не только за счёт того, что юные музыканты получают дополнительную информацию, узнавая о творчестве любимых композиторов. Но и потому, что игра на инструментах обычно «загружает» действиями параллельно правую и левую руки, что и стимулирует влияние пальчиковых движений на правое и левое мозговые полушария. Значит, ребёнок, ежедневно гоняющий на клавиатуре рояля скучные гаммы, занимается тем, что обеспечивает себе больший развивающий потенциал, чем его ровесник - не музыкант.

Пальчиковые игры и упражнения – так же уникальное средство для развития детской речи. Они направлены на помощь детям дошкольного возраста в освоении навыков активной речи путём развития мелкой моторики пальцев рук. О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно давно. Талантливые люди из народа понимали это. Играя с маленькими, ещё не говорящими детьми, сопровождали слова песни, игры движениями пальцев ребёнка, отсюда появились известные всем потешки «Ладушки», «Сорока-ворона» и т.д.

А проведя взаимосвязь между речью и пением, хочется напомнить слова великого русского певца Ф.Шаляпина: «Хорошо сказанное – наполовину спето».

Многие упражнения содержат элементы психогимнастики, что позволяет учить детей использовать выразительные движения (мимику и жесты), распознавать эмоции (радость, огорчение, страх, удивление и др.), изображать модели поведения персонажей с разными чертами характера, снимать напряжение.

Все подобные игры развивают не только музыкальность ребёнка, его пальцы, речь, но и одновременно формируют многие личные качества – пространственно-образное мышление, чувственное восприятие, творческую фантазию и логику, способствуют развитию внимания и памяти, повышают общий уровень организации ребёнка.

Ценность пальчиковых игр в том, что они не только доступны детскому пониманию, но и в то же время привлекательны, вызывают яркие положительные эмоции. Их с успехом можно включать в работу с дошкольниками. Пальчиковые игры подбираются с учётом возрастных особенностей детей. Материал осваивается детьми постепенно на музыкальных занятиях и закрепляется в группе. Это даёт прекрасный эффект в развитии детей и не нуждается в каких-то дополнительных рекомендациях.

Литература:

  1. Агапова И.А., Давыдова М.А. «Игры с пальчиками для развития речи и творческих способностей детей». - М.: ООО «ИКТЦ ЛАДА», 2009;
  2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Наши пальчики играют». – СПб.: «Паритет», 2003;
  3. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. «Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей». – М.: «ГНОМ и Д», 2002;
  4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010;
  5. Маханёва М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от одного до трёх лет». -М.: Творческий центр Сфера, 2009.

 Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье»

В игре дети находят выход своей неуемной фантазии, огромной энергии, проявляют в полной мере свои способности.    

Музыкально-игровая деятельность способствуют как музыкальному, так и общему развитию детей, помогает воспринимать и любить музыку, развивает музыкальный слух, музыкальные способности, закрепляет представления детей и вызывает интерес к окружающему их миру, обогащает кругозор. Исключительно большое значение имеет музыкально-игровая деятельность для общего физического развития двигательных умений: правильно ходить, бегать, прыгать, двигаться согласованно с музыкой.

Уважаемые мамы и папы!

Я предлагаю  вам небольшую подборку музыкальных игр. Они очень просты и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы можете играть со своими детьми дома, на семейных праздниках,  по дороге в детский сад.

 Музыкальное воспитание в детском саду осуществляется в основном на музыкальных занятиях, где под руководством педагога ребенок старается проявлять себя в исполнении песни, танца, передаче образа игры, составлении пляски-импровизации, сочинении и подборе мелодии при игре на музыкальных инструментах. Детей отталкивает все монотонное и скучное, поэтому для них имеет значение занимательный характер проведения занятия. Поэтому свои занятия я строю на игровых ситуациях, поскольку игра – насущная потребность ребенка, путь к познанию мира, школа жизни. В игре дети находят выход своей неуемной фантазии, огромной энергии, проявляют в полной мере свои способности.

 Музыкально-игровая деятельность способствуют как музыкальному, так и общему развитию детей, помогает воспринимать и любить музыку, развивает музыкальный слух, музыкальные способности, закрепляет представления детей и вызывает интерес к окружающему их миру, обогащает кругозор. Исключительно большое значение имеет музыкально-игровая деятельность для общего физического развития двигательных умений: правильно ходить, бегать, прыгать, двигаться согласованно с музыкой.

Я хотела бы предложить Вам небольшую подборку музыкальных игр. Они очень просты и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы можете играть со своими детьми дома, на семейных праздниках, по дороге в детский сад.

Учитесь танцевать.

 Игровой материал: Большая кукла и маленькие (по числу играющих) .

 Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – маленькие. Взрослый отбивает ритмический рисунок своей куклой по столу, дети повторяют его своими куклами.

Громко – тихо.

 Игровой материал: Два кубика: большой и маленький.

 Ход игры:

 1-й вариант: Детям предлагается спеть песню или послушать песню в записи, после прослушивания дети показывают кубик большой – громко, маленький – тихо.

 2-й вариант: Громко или тихо сказать своё имя, по мяукать, по хрюкать. Взрослый исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю. На форте дети хлопают в ладоши, на пиано – выполняют фонарики». Можно использовать любые движения. Игра проводится сначала только по показу взрослого.

 Нарисуй песню.

 Цель: Учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в рисунке.

 Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или фломастеры.

 Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой песни при помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня.

 Громко – тихо запоём.

 Игровой материал: Любая игрушка.

 Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый прячет игрушку, ребенок должен найти её, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поёт взрослый: звучание песни усиливается по мере приближения ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при повторении игры взрослый с ребенком меняется ролями.

 Угадай мелодию.

 Игровой материал: записи песен, фишки.

 Ход игры: Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек.

 Танцы сказочных персонажей.

 Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т. д.)

 Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, надо вести себя с ребенком на равных. Во всяком случае, фантазировать, в играх с детьми. Ребенок, с его необычной тонкой восприимчивостью, должен почувствовать, что вам нравится фантазировать, выдумывать, играть. Что вы, как и он, получаете от всего этого удовольствие. Только тогда он раскроется, будет искать творческий момент в любом деле. И наконец, будет сам придумывать новые игры.

 Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений остаются в памяти навсегда. Праздники детства … они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет менее подвержен стрессам.

                       Консультация для родителей «Музыка и здоровье ребёнка»

 Чем раньше начинается музыкальное воспитание ребёнка, тем более эффективно будет служить музыка совершенствованию его духовных и физических сил.

Ребёнку доставляет радость, когда взрослые негромко и ласково напевают ему незатейливые и спокойные мелодии. Музыка помогает поддерживать радостное настроение у ребёнка. А это очень важно, особенно в раннем возрасте, потому что положительные эмоции способствуют здоровому развитию нервной системы и благотворно влияют на протекание основных физиологических процессов в организме: дыхания, сердечной деятельности, обмена веществ.

Развивая и тренируя слух ребёнка, очень важно в то же время оберегать и охранять его от непосильной нагрузки, которая весьма вредна для здоровья. Нужно бережно ограждать слух детей от воздействия вредных раздражителей. Необходимо иметь в виду, что НЕЛЬЗЯ БЕЗНАКАЗАННО ТЕРЗАТЬ ДЕТСКИЙ СЛУХ РАЗЛИЧНЫМИ ПОБРЯКУШКАМИ И НЕСВОЙСТВЕННЫМИ ДЕТСКОМУ ВОЗРАСТУ РЕЗКИМИ ЗВУКОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ.

Исследования показывают, что одним из первых компонентов музыки ребёнок начинает улавливать РИТМ и реагировать на него. По всей вероятности, чувство ритма имеет свои биологические корни. Как известно, большинство необходимых функций человеческого организма ритмично. В зависимости от физического и психического состояния человека ритм этих функций изменяется.

Различные музыкальные ритмы по-разному действуют на состояние человека, на деятельность его внутренних органов и работоспособность мышц. Не случайно с древних времён выделяют так называемые ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ и МАРШЕВЫЕ ритмы, пробуждающие бодрость и стремление к движению. Эта способность музыки стимулировать движения используется в танцах, во время длительных переходах на марше и в парадном строю, при гимнастических упражнениях.

Когда ребёнок начинает понимать речь и затем сам овладевает ею, мир его слуховых впечатлений значительно расширяется. Особый интерес приобретает для него жанр ПЕСНИ, потому что теперь он может воспринимать и понимать не только песенную мелодию, но и слова, а также улавливать внутреннюю эмоциональную связь между словом и музыкой. В этот период СЛУШАНИЕ и РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСЕН помогает совершенствовать и развивать речевые навыки ребёнка, расширять его активный словарный запас, улучшать дикцию.

ВАЖНО ДОБИВАТЬСЯ, чтобы дети пели без напряжения. НЕЛЬЗЯ разрешать им петь на улице в холодную или сырую погоду, потому что это вредно для голосовых связок и может привести к простуде. Неокрепший голосовой аппарат ребёнка требует бережного обращения и охраны от перегрузок и вредных факторов.

Научить ребёнка внимательно слушать музыку, понимать настроения и чувства, которые она передаёт, воспроизводить незамысловатые мелодии – значит так организовать стремления ребёнка, чтобы МУЗЫКА СЛУЖИЛА ЕМУ НЕ ВО ВРЕД, А НА ПОЛЬЗУ.

Консультация для родителей: «Рисуем музыку»

Все малыши, едва научившись держать в руках карандаш, тут же стремятся в самых неподходящих местах создать свой художественный шедевр. Используйте это стремление вашего ребенка и предложите ему "нарисовать" музыку. Для начала поставьте диск с веселой, задорной музыкой. Это может быть "Шутка" И.С.Баха или "Итальянская полька" С.Рахманинова. В первую очередь ребенок должен просто внимательно прослушать звучащее произведение. Если во время слушания он будет бурно выражать свои эмоции, не останавливайте его. Это значит, что малыш правильно определил характер исполняемого произведения.

Перед началом рисования поинтересуйтесь у ребенка, какого цвета карандаши он хочет взять для рисунка. Логично предположить, что малыш выберет карандаши ярких, красочных тонов. Естественно, во время всего процесса снова должна звучать та же музыка. Попросите малыша рассказать вам, почему именно эта картинка подходит для данной музыки. Помогите наводящими вопросами: веселая или грустная музыка звучала во время рисования, какое настроение было у него в это время, что он представлял себе, слушая звучащую музыку?

Ребенок 3-4 лет в состоянии вполне связно ответить на ваши вопросы и охотно расскажет о своем впечатлении от прослушанного произведения.

Выберите несколько песен с шутливым, жизнерадостным текстом, а также песни печального содержания. К примеру, подойдут песенки "Антошка". "Вместе весело шагать", "Пропала собака" и т.п. Дайте малышу внимательно прослушать песню, а затем предложите ему определить характер музыки.

С уверенностью можно утверждать, что ребенок правильно охарактеризует мелодию, ведь в этом ему помогут слова песни. Стремясь научить ребенка правильно определять характер и настроение музыки, вы развиваете у крохи и другие немаловажные качества, такие, как память, мышление, разговорная речь.

Точно такое же задание можно выполнять и под музыку грустного, печального характера. В этом случае вы можете включить произведение Шуберта "Аве Мария" или "Лебедь" Сен-Санса. Теперь ребенок, скорее всего, выберет карандаши более темных оттенков, а созданный им рисунок будет разительно отличаться от предыдущего.

Если малыш самостоятельно не сможет выбрать сюжет для своего рисунка, помогите ему ненавязчивыми советами. К примеру, под веселую, радостную музыку предложите ему нарисовать голубое небо с ярким солнышком, а под звучание произведения грустного характера ‒ серое небо с темными тучами.

Возможно, малыш будет просто беспорядочно закрашивать лист бумаги одним каким-нибудь цветом. Ни в коем случае нельзя критиковать его рисунок. Это ‒ тоже выражение чувства и настроения.

При помощи музыки можно прекрасно изобразить любые погодные явления. Подойдут пьесы Чайковского "Подснежник" и "Осенняя песня" из альбома "Времена года", "Вальс цветов" и "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик".

Музыкально-дидактические игры в семье

Основное назначение музыкально-дидактических игр - формировать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств музыкального звука. Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребенком .путь применения полученных знаний в жизненной практике.

Такие игры можно проводить в любую выдавшуюся свободную минутку, это не займет много времени, а польза очень велика! Предлагаю вам несколько музыкально-дидактических игр. Поиграйте с ребенком.

Игра «Музыкальный магазин».

Игровой материал. Игрушечный проигрыватель с вращающимся диском, пластинки с иллюстрациями к знакомым песням.

Ход игры. Покупатель просит проиграть пластинку, которую хочет купить. Продавец ставит пластинку на вращающийся диск проигрывателя и голосом воспроизводит мелодию. От его исполнения будет зависеть купит ли покупатель пластинку. Иногда сами покупатели могут попробовать звучание инструмента.

Игра «Композитор».

Одной из интереснейших игр, является игра в «Композитора». Предложите малышу сочинить недлинную мелодию или песню:

  1. Птички (ребенок поет и чирикает в высоком регистре)
  2. Гуляющего медведя («басом», медленно и тяжело)
  3. Прыгающего зайчика (мелодия «скачет»)

Игра «Определи инструмент»

Цель: развитие тембрового слуха.

Игровой материал: металлофон, колокольчики, ложки, палочки…

Ход игры: Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах лежат одинаковые инструменты. Один из играющих исполняет на любом инструменте ритмический рисунок, другой повторяет его на таком же инструменте. Если ребёнок правильно выполняет музыкальное задание, то все дети хлопают. После правильного ответа играющий имеет право загадать следующую загадку.

Если ребёнок ошибся, то он сам слушает задание.

«Музыкальные загадки»

Цель: развитие тембрового слуха.

Игровой материал: металлофон, треугольник, бубенчики, бубен, арфа, цимбалы.

Ход игры: Дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на столе находятся музыкальные инструменты и игрушки. Ребёнок – ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок, на каком – либо инструменте. Дети отгадывают. За правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется большее количество фишек.

«Громко, тихо запоём»

Цель: развитие диатонического слуха.

Игровой материал: любая игрушка

Ход игры: Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти её, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, где находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от неё. Если ребёнок успешно справился с заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. Игру можно провести как развлечение.

Игра "Кукла танцует и отдыхает"

Цель: выявить умение детей различать музыку по темпу (быстрая или медленная), динамикой (громкая или тихая).

Оборудование: кукла — игрушка.

Музыкальный материал: «Колыбельная», муз. Я. Степного; «Гопак», муз. Я. Степного.

Методика проведения игры. Детям раздают игрушки — куклы. Звучит музыка. Если она тихая, медленная, спокойная, ласковая — дети колышут куклу, а если быстрая, громкая, веселая, бодрая — дети танцуют с ней.

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и танцевать.

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них формируются необходимые черты личности, и в первую очередь чувство товарищества, ответственности. Так, часто приходится наблюдать, как дети играют в «концерт». Ребенок-артист, проникаясь ответственностью перед товарищами-зрителями, становится более собранным, серьезным, внимательным к своему «номеру». 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Добро пожаловать на детский праздник к нам!

И с правилами ознакомиться мы предлагаем Вам.

Мы в музыкальном зале рады видеть всех

Всегда звучат здесь песни, детский смех!

А чтобы праздник был спокойней, веселей,

Не надо брать с собой грудных детей,

Устанут, будут плакать, и кричать,

Нехорошо артистов огорчать.

В день праздника вы постарайтесь раньше встать.

Чтобы на утренник в детсад не опоздать.

Чтоб Ваша дочка или Ваш сынок

Костюм надеть спокойно смог.

А вот фотоаппарат иль камеру возьмите,

И обязательно весь праздник нам снимите.

А что же можно? Спросите вы нас!

Мы очень просим, дорогие, Вас

Аплодисментами поддерживать детей,

Чтобы артисты стали посмелей.

А если уж пришлось Вам опоздать,

То постарайтесь никому не помешать.

Вы между номерами паузу дождитесь,

Пройдите в зал, и у дверей садитесь.

И не забудьте снять пальто и шапки.

Снимите сапоги, наденьте тапки,

А лучше туфли на высоких каблуках.

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!»

Ещё хотим, друзья вам предложить,

Свои таланты в зале проявить.

Читать стихи, петь песни, танцевать,

Шутить, на сцене роль сыграть,

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами,

И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с Вами!

Консультация для родителей: «Пойте детям перед сном»

         Сколько ласковых слов находит мать, убаюкивая своё дитя. Малыш ещё не знает языка, не понимает слов, но, слушая колыбельную, он успокаивается, затихает, засыпает. Это первая в его жизни музыка. Она воспринимается малышом с магической силой, потому что исходит от самого родного, самого дорогого существа - матери.

Ритм колыбельной песни, обычно соотнесённый с ритмом дыхания и сердцебиения матери ребёнка, играет важную роль в их душевном единении. При такой внутренней настройке слова, образы  песни проникают в глубину души маленького существа. Через колыбельную у ребёнка формируется потребность в художественном слове, музыке. Постепенно, привыкая к повторяющимся интонациям, ребёнок начинает различать отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, понимать её содержание.

В некоторых колыбельных содержатся элементы нравоучений. Для народной культуры характерно стремление дать ребёнку основные ценностные ориентиры как можно раньше. Особое значение в песнях уделено колыбели - первому собственному месту ребёнка в этом мире: «Висит колыбель на высоком крюку. Крюк золотой, ремни бархатные, колечки витые, крюки золотые»

         В таких колыбельных утверждается высшая ценность занимаемого ребёнком места, потому что для полноценного психического развития ребёнку важно утвердится в том, что место, занимаемое его «Я» в этом мире - самое хорошее, его мама - самая лучшая, а дом - самый родной.

Кроме осознания своего «Я», колыбельная песня знакомит ребёнка с пространством окружающего мира.

Когда ребёнок становится постарше, ему поют колыбельные сказочного содержания, в текстах которых решаются новые психологические задачи.

Но самое важное в колыбельной песне - это материнская нежность, любовь, которая придаёт малышу уверенность в том, что жизнь хороша, и если станет плохо - ему помогут, его не бросят. На этом глубинном чувстве защищённости, базового доверия к жизни будет основан потом жизненный оптимизм взрослого. Как неоценима, важна такая уверенность для ребёнка, который войдёт в наш сложный, противоречивый и обманчивый мир!

А как важна привычка постоянного общения с матерью! В такие минуты общения к нежной песне присоединяется рассказывание сказок, историй, задушевные разговоры о самом главном на сон грядущий. А сон, как известно, дан человеку не только для отдыха, но и для глубинной обработки той информации, которая накопилась за день. Поэтому всё, о чём говорится перед сном, закладывается глубоко в душу человека и сохраняется там на всю жизнь.  

ПОЙТЕ ДЕТЯМ ПЕРЕД СНОМ!

ПОЙТЕ, КАК МОЖЕТЕ. НА ЛЮБОЙ МОТИВ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС.

ГЛАВНОЕ - С ЛЮБОВЬЮ. ПУСТЬ ВАШИ ДЕТИ ТОЖЕ ВЫУЧАТ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ И БУДУТ ПЕТЬ СВОИМ КУКЛАМ. ЭТО ИМ ПРИГОДИТСЯ, КОГДА ОНИ САМИ БУДУТ МАМАМИ И ПАПАМИ.